.

Görev ve Sorumluluklarımız

 • İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütür.
 • Üniversitemize bağlı eğitim–öğretim araştırma ve uygulama birimi ya da bölümünde görevli öğretim elemanları ve diğer personel tarafından döner sermaye yönetmeliği çerçevesinde dışarıya yapılan iş ve hizmet karşılığı elde edilen döner sermaye gelirlerini tahsil eder.
 • Üniversitemiz birimlerinde üretilen mal ve hizmetlerin yerel ve ulusal anlamda tanıtılması, pazarlanması ve organizasyonunda aktif olarak görev yapar.
 • Üniversitemiz birimlerince üretilen mal ve hizmetlerde katkı sağlayan akademik ve idari personelimize ilgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda yasada öngörülen oranlarda katkı payı ve yolluk ödemeleri yapar.
 • Döner sermaye faaliyetleri için satın alınması talep edilen mal ve hizmet alımları ile ilgili tüm işlemleri yapar, hizmetin yapılmasından veya malın teslim edilmesinden sonra işletme adına doğan borcu, mevzuata uygun olarak hak sahiplerine öder.
 • Avrupa Birliği veya Uluslar arası kuruluşların kaynaklarından proje karşılığı aktarılan hibe tutarların harcanması ve muhasebeleştirilmesini sağlar.
 • Gelir ve giderlere ait belgeleri düzenler ve “Tek Düzen Muhasebe” sistemine uygun olarak yürütür.
 • Döner Sermaye işletmemizin görev ve sorumlulukları şu ilkeler çerçevesinde yürütülür.

Üniversitemizin belirlediği kurallar çerçevesinde çağdaş, kendisini geliştiren yenilikleri yakından takip eden ve en İyi hizmet zamanında verilen hizmet anlayışı ile hareket etmek

 • Akılcı, saygın kendine güvenen bir birim olmak
 • Yapılan işe değer vermek ve sorumluluk taşımak
 • Hizmet üretmeye odaklanmak
 • Açık ve etkin iletişim kurmak
 • Topluma, çevreye ve etik değerlere saygılı olmak

hakkımızda

 • Personel
 • Görev ve Sorumluluklarımız
 • Faal Birimlerimiz
 • Banka Hesap Numaralarımız
 • Muhasebe ve Saymanlık
 • Fatura Bilgilerimiz